TOP

Zhrnutie

Laická verejnosť si častokrát vôbec nevie predstaviť, ako si majú vysvetliť stále mediálne prezentované metódy verejnej správy.  Jedná sa naozaj o veľmi rozsiahlu oblasť. Mediálne sa v masovokomunikačných prostriedkoch označuje všetko ako analýza. Tá sa dá voľne preložiť ako všeobecná metóda práce používajúca rozbor a rozkladanie. Všeobecná metóda výskumu jednotlivých vlastností niečoho, ktorá sa neskôr delí podľa jednotlivých odborov.  Dnešné zavádzanie jednotlivých metód ovplyvňuje celý rad činností verejnej správy. Keď si však predstavíme  činnosť verejnej správy, vieme, že sa bezprostredne  dotýka každého z  nás. Činnosť verejnej správy je neustály proces zmien. Príklady stále nachádzame všade okolo nás.

Metódy verejnej správy sú neoddeliteľne späté s dynamickou stránkou vnímania verejnej správy. Metódy sú istým spôsobom formou osvetľovania, objasňovania činností, ktoré sú vykonávané za účelom dosiahnutia stanovených cieľov. Mnoho autorov doslova uvádza, že „ metóda je cieľavedomý a uvedomelý postup, spôsobom usporiadaná činnosť alebo iné usporiadanie operácií istej cieľavedomej činnosti na jej zamýšľaný čiastočný či úplný realizovaný cieľ“.

Vhodná metóda je preto poznaný aktuálny zákon aplikovaný na schválené pravidlo, celkový súbor pravidiel nakoniec smerujúceho do uceleného systému.
V súčasnosti sa výskumom metód zaoberá metodológia.

Keby sme si mali danú problematiku viac priblížiť, mohli by sme sa zamerať  na udalosť posledných dní, ktorá sa svojím spôsobom dotýka každého z nás. Vo verejnej správe sa vo veľkom používa metóda presvedčovania a tiež metóda donucovania.  Napríklad otvorenie druhého dôchodkového systému, kde sa použili navzájom obe metódy.

 Na tomto prípade sa dajú  konkrétne popísať metódy, ktoré pri tejto činnosti vláda, ako normotvorný a zákonodarný orgán štátnej správy,
uplatnila. Najprv jednou metódou upravila zákon pre podmienky vyplácania
dôchodkov z druhého piliera, pretože predchádzajúci zákon bol v danej podobe
nevykonateľný.  Následne cez argumenty, prepočty sa uplatnila metóda presvedčovania. 

Slovenská republika je právny štát, kde v rámci demokratických princípov poslanci
národnej rady môžu schvaľovať zákony, cez ktoré je jednoduchšie vykonávať činnosť
verejnej správy. Občania Slovenskej republiky môžu kontrolovať dodržiavanie zákonov a svoje podnety môžu zasielať na príslušné orgány verejnej správy. Tiež majú možnosť sledovať schvaľovanie nových zákonov, zapojiť sa do pripomienkového konania, a tak sledovať či nedochádza  k porušovaniu právnych noriem. Zavádzaná metóda  ESO a KAMO je modelový príklad zavádzaných metód verejnej správy do praxe z teoretickej roviny. Tiež sa  tu uplatňujú metódy na princípe presvedčovania a donucovania. Tieto metódy sú tu vnímané v pozitívnej rovine. V budúcnosti na základe aplikovania týchto metód do verejnej správy,
bude mať za úlohu  úsporu času, finančných prostriedkov, efektivitu práce a spokojnosť klientov a občanov, pre ktorých je tento systém ESO a KAMO zavádzaný. V súčasnosti ešte nie sú všetky klientské centrá spustené. Nedá sa ešte vyhodnotiť percentuálne efektivita,  preto aj kontrola je zameraná zo strany zadávateľa  na spustenie správneho chodu len v danej lokalite podľa  schváleného plánu. 

Nesmieme zabúdať, že pre účinné zavedie uvedených metód v systéme verejnej
správy bolo potrebné aj zefektívnenie informačných systémov. Nehovoríme len
o výpočtovej technike. Informačné systémy pozostávajú  z ľudí, technických prostriedkov na zabezpečenie, zhromažďovanie, prenos, spracovanie dát, distribúciu informácií pre potrebu riadiacich pracovníkov.

Kontrolný mechanizmus je podmienený dodržiavaním právnych noriem.

Jednoznačne tou  najdôležitejšou  právnou ale i morálnou normou v každom demokratickom štáte je ústava a jej následné dodržiavanie.
TOP

Každá metóda musí byť aj kontrolovateľná

Kontrola musí mať podklad v právnych normách.  „Orgány kontroly sú povinné upozorňovať príslušné orgány na nedostatky zistené kontrolou, ktorých riešenie patrí do pôsobnosti týchto orgánov, najmä na porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov a opatrení vydaných na ich základe. O plnení prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov vrátane uplatnenia právnej zodpovednosti sú orgány kontroly oprávnené vyžadovať od nich informácie v určenej lehote.“

Pozitívom kontroly je, že je vymožiteľná právom pri nedodržaní povinností a zároveň nie vždy musí mať finančný efekt. „ Nezastupiteľnú úlohu plní aj represívna funkcia, ktorá spočíva v ukladaní opatrení na zabezpečenie represívnych účinkov kontroly. Takého opatrenie pôsobí preventívne. Preventívne pôsobí aj vlastné uloženie opatrení, ktoré zvýrazňuje represívne účinky kontroly. Táto funkcia nie je v rozpore so samotnou kontrolou, sleduje plnenie cieľov kontrolnej činnosti a preto činnosť kontrolných orgánov v tomto smere je organická.“  Kontrola funguje aj zo strany občanov, ktorí môžu a mali by hodnotiť fungovanie jednotlivých stredísk, či fungujú podľa schválenej metodiky, upozorňovať na nedostatky, ktoré sa môžu priebežne odstraňovať.

Prieskum  fungovania novozavedených metód činnosti verejnej správy nebolo možné
vykonať vzhľadom k tomu, že celý systém ešte nie je plne funkčný. Tak by mohlo prísť k negatívnemu hodnoteniu celého systému. Prvotná myšlienka, ktorou je uľahčenie práce, efektívnosť na jednotlivých úradoch by mohla vyznieť ako nefunkčná.  Aj vyjadrenie vedúcich pracovníkov už fungujúcich kontaktných miest, ktoré vznikli ako prvé v Nitre a v Galante, neodporúčali robiť prieskum, nakoľko efektivita zavedeného systému, ktorý je smerovaný hlavne k občanom, by mohla byť skreslená, pretože od zavedenia prešiel krátky čas.  Po plnom zavedení KAMA  by z môjho pohľadu bolo vhodné urobiť prieskum  medzi pracovníkmi verejnej správy , ako vnímajú zavedené metódy a zároveň, aby sme nemohli hovoriť o tom, že prieskum je zameraný jednosmerne, vykonať prieskum aj medzi obyvateľmi, podnikateľmi, ktorí by sa k metódam činnosti verejnej správy mohli vyjadriť zo
svojho uhla pohľadu. Či tieto metódy splnili programové vyhlásenie vlády a či boli naplnené očakávania občanov Slovenskej republiky.

Dôležitým faktom   je, že pri zavádzaní akejkoľvek metódy sa prihliada na dodržiavanie Ústavy Slovenskej republiky v celom jej znení , ako aj tejto časti „ Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo. Slovenská republika uznáva a dodržiava všeobecné pravidlá medzinárodného práva, medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaná a svoje ďalšie medzinárodné záväzky.

Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo. Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví  zákon. Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá.“

Študovaním problematiky zavádzania nových metód činností do verejnej správy sa
jednoznačne musí prísť k záveru, že táto činnosť je dlhodobého charakteru. Ešte pred zavedením a teda aj schválením príslušných zákonov, ktoré vedú k ich realizácii, bolo potrebné stanoviť si vízie, ktorým smerom sa verejná správa bude uberať.  Bez tohto kroku a stanovenia si cieľov by nemohla byť realizovaná žiadna zmena. Metódy by boli chaotické, neefektívne  a v tom prípade bezvýznamné.

Ako som už poukázal, realizácia ESO a zavádzanie KAMO je stále v procese realizácie. Stanovenie si metód, ako tieto realizácie budú prebiehať  si vyžiadalo isté skúmanie problematiky, čo všetko verejná správa chce dosiahnuť, riešiť, čo chce stanoviť za ciele, aby bolo možné hľadať tie najideálnejšie  riešenia.  Až istý čas ukáže, či metódy, ktoré sa využili na realizáciu týchto projektov boli správne, kde nastala chyba. Následne môže prichádzať k zmenám metód, aby zmeny boli čím najprospešnejšie ako pre verejnú správu, tak pre občanov Slovenskej republiky.  V tejto fáze, by bolo možno prospešné vykonať prieskum pod záštitou ministerstva vnútra, pod ktoré zavádzanie týchto programov patrí. Prieskum by bolo vhodné urobiť  v radoch občanov, ale aj podnikateľských subjektov, ktoré by mohli vyjadriť svoje skúsenosti s týmito projektmi. Stálou prioritou  musí ale zostať podpora podnikania, dodržiavanie práv a slobôd občanov. Toto garantuje aj Ústava Slovenskej republiky.

Pre účinné zavedie uvedených metód bolo potrebné aj zefektívnenie informačných systémov. Tu nehovoríme len o výpočtovej technike. Informačné systémy pozostávajú  z ľudí, technických prostriedkov na zabezpečenie,  zhromažďovania, prenos, spracovanie, distribúciu informácií pre potrebu riadiacich pracovníkov.

Hlavným cieľom informačných systémov je dosiahnutie čo najvyššej kvality, v čo najkratšom čase a za čo najnižšie náklady. Informačný systém v súčasnosti významne ovplyvňuje reálne ľudské poznanie v rôznych sférach existencie.

Veľmi dôležitou časťou informačného systému je automatizovaný informačný systém. Výsledkom takéhoto spracovania údajov sú výstupné informácie, ktoré napomáhajú efektívnemu chodu organizácie.
Informačné systémy musia spĺňať určité základné požiadavky, ktoré zabezpečujú ich
kvalitu,  rýchlosť a frekvenciu získavania informácií, „podstatou informačného systému vo verejnej správe je teda získavať, spracúvať a poskytovať informácie na ich zužitkovanie príslušných kompetentných orgánov, a to čo najskôr, v potrebnom rozsahu a vo vhodnej forme“.

Zmenou situácie v  organizácii sa menia aj jej úlohy a ciele, ktoré kladieme na informačný systém. Poslaním informačných systémov je predovšetkým zlepšiť výkonnosť ľudí.

Samozrejme, zavedenie týchto metód si vyžiadalo aj právnu úpravu a to konkrétne zavedenie  ochrany osobných údajov. „ Tento zákon upravuje: 1. Ochranu práv fyzických osôb pred neoprávneným zasahovaním do ich súkromného života pri spracúvaní ich osobných údajov. 
2. Práva, povinnosti a zodpovednosť pri spracúvaní osobných údajov fyzických osôb. 
Postavenie, pôsobnosť a organizáciu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky.“ Zbierka zákonov, zákon č. 122/2013 Z.z.

Je dôležité poznamenať, že všetky metódy, ktoré sú zavádzané do systému verejnej správy podliehajú kontrole, a to ako zákonnej, tak aj verejnej. Verejná kontrola prebieha v kompetencii občanov, čo im zaručuje Ústava Slovenskej republiky.

„Kontrolný systém sa musí opierať o informácie, ktoré však majú svoj základ v právnej norme. Tento systém je založený buď na osobitnej kompetenčnej právnej norme, alebo je obsiahnutý v pôsobnosti riadenia ako jeho nevyhnutný atribút. Tento záver platí logicky taktiež pre jednotlivé druhy činností, ktoré tvoria súčasť kontroly. Pokiaľ ide o výkon každej z nich, platí požiadavka právneho základu.
Verejná správa ako cielená činnosť sama zahŕňa kontrolu ako súčasť svojho pôsobenia a takisto ako súčasť širšieho poňatia cielenej činnosti v spoločnosti, je predmetom kontroly zo strany iných subjektov.“
TOP

Zavádzanie súčasných metód vo verejnej správe

Opatrenia, ktoré vykonala verejná správa pre zlepšenie svojej činnosti by sme mohli
porovnať s metódami, ktoré platili pred rekonštrukciou verejnej správy. Jednotlivé analýzy metód a činností verejnej správy nám poukázali, v ktorých oblastiach  bola a  je zmena nutná.

V súčasnej dobe je rýchlosť a úspora času najväčšou devízou pre poskytovateľov služieb a toto sa týka aj verejnej správy.  Metóda  je spôsob, akým štát uplatňuje svoj vplyv prostredníctvom  orgánov štátnej správy za účelom naplnenia a dosiahnutia predpokladaných cieľov .  Týmto zabezpečuje úlohy štátu cez orgány štátnej správy. Zavádzané metódy smerujú k zlepšeniu činnosti verejnej správy a tiež majú vplyv aj na samotných občanov.

Samotné zavádzanie metód cez zákonodarnú moc štátu sa neustále opiera o Ústavu Slovenskej republiky. „ Ústavné zákony a ostatné všeobecne záväzne právne
predpisy zostávajú v Slovenskej republike v platnosti, ak neodporujú tejto ústave. Meniť a zrušovať ich môžu príslušné orgány Slovenskej republiky.“   „Výklad a uplatňovanie ústavných zákonov, zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov musí byť v súlade s touto ústavou.“  ústava deviata hlava.

Porovnať všetky  metódy činnosti, ktoré boli v poslednej dobe zrealizované nie je
možné  vzhľadom na skutočnosť, že v rámci verejnej správy prišlo k veľkej reštrukturalizácii .

ESO

Metóda, čiže spôsob ako vylepšiť činnosť verejnej správy bolo v prvom rade
zavedenie ESO. V návrhu programu ESO boli prezentované možnosti systémových zmien.
Snahou vládneho programu ESO, kde nám jednotlivé písmená prezrádzajú hlavnú
úlohu tohto programu E= efektívna, S= spoľahlivá O = otvorená verejná správa,  je
zefektívniť fungovanie, zabezpečiť kvalitu, transparentnosť a dostupnosť verejnej správy pre občana. Zasadzovaním opatrení programu ESO bolo dosiahnutie zníženia a optimalizácie nákladov na fungovanie verejnej správy, zjednodušenie vybavovania vecí fyzických a právnických osôb na úradoch miestnej štátnej správy. Štátna správa sa týmto  priblížila k občanom. V neposlednej miere dochádza k zvýšeniu transparentnosti fungovania štátnej správy . Táto metóda si vyžiadala realizáciu odbornej prípravy štátnych zamestnancov vymenovaných do štátnej služby cez kvalifikačné kurzy, odborné semináre, výklad právnych noriem.

Efektívnosť sa v tomto prípade prejavuje súhlasom s napĺňaním cieľov výkonu štátnej
správy, ktorým je spokojnosť občana s jej výkonom. Podľa môjho názoru problematiku efektívnosti práce zamestnanca verejnej správy je potrebné spojiť s voľbou vhodných metód verejnej správy, respektíve s ich kombináciou. Efektívnosť je pritom jedným z príznačných znakov každej metódy verejnej správy, nakoľko spokojnosť občana musí byť východiskom pre každú aktivitu, ktorá prebieha v rámci verejnej správy. Ako možné všeobecné kritérium pre vyhodnotenie efektívnosti práce vo verejnej správe považujeme napĺňanie hodnôt verejného záujmu ako komplexu hodnôt. 

Hlavným mottom bolo:  Občan a podnikateľ vybaví všetky špecializované transakcie
zabezpečované štátom jednoducho a s minimálnymi nákladmi.
Pozitívne  môžeme hodnotiť zámer vlády Slovenskej republiky , ktorý bol zameraný na zníženie počtu rozpočtových organizácií. Taktiež  pozitívne môžeme hodnotiť snahu vlády Slovenskej republiky o určitú integráciu štátnych orgánov do jednotného systému. Ďalším pozitívom je územná integrácia a tiež postupné zavádzanie elektronickej komunikácie.

V tomto smere sa kladne hodnotí, že táto elektronická komunikácia bola zavedená v rámci orgánov štátnej správy k podnikateľským subjektom. Týmto smerom dochádza k efektívnosti, úspore času a aj k finančnej úspore.  Zároveň sa tak aj zjednodušila celá komunikácia a aj kontrola v rámci celého systému.
V tejto metóde sú však aj negatíva , reforma je neúplná , nekomplexná.  Vzhľadom k tomu, že ešte stále prebieha druhá etapa, môžeme konštatovať že aj v tomto smere môže nastať náprava.

V súvislosti s realizáciou reformy verejnej správy ESO (Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená verejná správa) rezort vnútra pripravil platformu na občianske podnety, pripomienky či sťažnosti. Na stránke www.eso-portal.sk môžu občania vyplnením jednoduchého formulára poslať ministerstvu svoje postrehy či námety a takto sa stať spolutvorcami reformy.  Odkaz http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=ministerstvo-vnutra-spustilo-www-eso-portal-sk-pre-podnety-obcanov

 Vzhľadom k tomu, že ESO nie je úplne ukončené, nakoľko prebieha v niekoľkých etapách, uvedený portál dnes nie je funkčný. Možno na škodu veci. Aj priebežné informácie, podnety, návrhy  zo strany občanov, by mohli prispieť k zlepšovaniu celého systému. Metódou, ktorou chce verejná správa zlepšiť svoju činnosť  je zrealizovanie KAMA ako jednej časti ESO.

 

KAMO

Pre vybavovanie administratívnej agendy vznikli a  je plánovaný  vznik  ďalších kontaktných centier pre občanov – KAMO (kontaktné administratívne miesta občana).   Občania  tým pádom nemusieť cestovať na úrad v mieste svojho trvalého pobytu, ale môžu sa obrátiť na ktorékoľvek kontaktné centrum na Slovensku. Jedná sa o veľmi pozitívnu činnosť v rámci reformy verejnej správy. Zlepšila   sa  tým dostupnosť poskytovaných  služieb, zmenila sa výkonnosť vo verejnej správy. Znamená to zjednodušenie kontaktu občana so štátnou správou a aj úsporu finančných prostriedkov daňových poplatníkov. Občanovi to umožňuje, aby svoje
záležitosti, ktoré potrebuje vybaviť na úradoch štátnej správy, či samosprávy vybaví
prostredníctvom jedného úradu. Z tohto dôvodu boli vytvorené jednotné kontaktné miesta.

Negatívum je, že zavádzanie uvedených kontaktných administratívnych  miest pre občanov je spomalené a k dnešnému dňu nie je vo všetkých plánovaných mestách. K dnešnému dňu je plne funkčných 24 centier pre občanov z celkového plánovaného počtu 89.

Nesmieme zabúdať, že tieto činnosti sú vykonávané cez zákonodarnú a výkonnú moc štátnej správy, ktorá sa riadi právnymi normami a tiež Ústavou Slovenskej republiky.

Reforma si vyžiada aj prepojenie informačných systémov. Vytvorili sa tým predpoklady pre komplexnú informatizáciu verejnej správy. Systém sa tak stal prehľadnejší, čo umožňuje  vymedziť zodpovednosť za činnosť, eliminovať chyby. Jednoznačne sa sprehľadnilo aj financovanie jednotlivých štruktúr.  Informačné systémy pôsobia pre poskytovateľov ale aj pre užívateľov rýchlejší prístup k informáciám , efektivitu v práci  a ako sa už spomínalo, šetria čas pri oboch stranách vstupujúcich do tohto procesu.


Negatívom je, že zriaďovanie kontaktných miest je pomalé a podľa   pôvodného časového harmonogramu je k dnešnému dňu zriadených menej kontaktných miest, ako sa plánovalo.